Chương Trình

Update 05/15/2019 - h

Chú ý:  Hầu hết các bài hát trong Ca Mục có thể tìm trong
Website catruong.com: Phần Bài Hát

Ca Mục Đề Nghị
 Mùa Thường Niên II Năm C: PDF File
 Mùa Phục Sinh Năm C: PDF File
 Mùa Chay Năm C: HTML File

Phân Công Hát Lễ Trọng & Đặc Biệt
Đáp Ca (hvh)

Nghi Thức Thánh Lễ An Táng (áp dụng từ May 19, 2017)


 

Wedding Schedules

Chú Ý:

Khi chỉ có Nghi Thức Đám Cưới (No MASS)
Giữa người Kitô Giáo và Ngoài Kitô Giáo:

 1. Nghi Lễ Tiếp Nhận:  Có thể dạo đàn hoặc hát một bài như Ca Nhập Lễ

 2. (Không có Kinh Thương Xót hay Kinh Vinh Danh)

 3. Phụng Vụ Lời Chúa

 4. Cử Hành Hôn Nhân

 5. Lời Nguyện Giáo Dân

 6. Đọc Kinh Lạy Cha và Lời Nguyện Chúc Hôn

 7. (Lời cám ơn của gia đình, hát Cầu Cho Cha Mẹ - nếu yêu cầu)

 8. Phép Lành Kết Thúc

 9. Bài Hát Kính Đức Mẹ

 10. (Bài hát kết thúc, lúc đoàn Cưới đi xuống nhà thờ - nếu có)

 

Thánh Lễ Hôn Phối (2 người Kitô Giáo):

 1. Hát Ca Nhập Lễ

 2. Hát Kinh Vinh Danh (Không có Kinh Thương Xót)

 3. Phụng Vụ Lời Chúa

 4. Cử Hành Hôn Nhân

 5. Lời Nguyện Giáo Dân

 6. Ca Dâng Lễ và Thánh Lễ tiếp tục...

 7. (Sau Lời Nguyện Kết Lễ là lời cám ơn của gia đình, hát Cầu Cho Cha Mẹ - nếu yêu cầu)

 8. Phép Lành Kết Thúc

 9. Bài Hát Kính Đức Mẹ

 10. (Bài hát kết thúc, lúc đoàn Cưới đi xuống nhà thờ - nếu có)

 

V/v Phân Công Hát Đám Cưới

 

Procedure - khi Đám Cưới yêu cầu một Ca đoàn nào đó hát:

 1.  Đôi hôn nhân yêu cầu qua Văn Phòng Giáo Xứ

 2. Văn Phòng Giáo Xứ gởi "updated" Wedding Schedule tới Uỷ Viên Thánh Nhạc (UVTN) và các Ca Đoàn (như vẫn đang làm)

 3. UVTN liên lạc với Ca Đoàn được yêu cầu để "confirm". Nếu Ca Đoàn chấp nhận thì UVTN sẽ cập nhật chương trình trên trang WEB này. Nếu Ca Đoàn không chấp nhận thì UVTN sẽ báo lại cho Văn Phòng Giáo Xứ biết.

 4. Nếu đôi Hôn Nhân liên lạc trực tiếp với các Ca Trưởng để yêu cầu hát Đám Cưới, Ca Trưởng có nhiệm vụ thông báo cho UVTN biết để cập nhật chương trình.

 

http://www.dmhcg.org/Data/Sites/1/Docs/Room/RoomReservation.xls