Chương Trình

Update 07/04/2022 - h

Chú ý:  Hầu hết các bài hát trong Ca Mục có thể tìm trong
Website calendi.com: Phần Bài Hát

Ca Mục Đề Nghị
 Mùa Thường Niên II (Tháng 6 - 8) - Năm C
 Mùa Phục Sinh - Năm C
 Mùa Thường Niên I & Mùa Chay - Năm C

Phân Công Hát Lễ Trọng & Đặc Biệt
Đáp Ca (hvh)

Nghi Thức Thánh Lễ An Táng (áp dụng từ May 19, 2017)


 

Chú Ý:

Khi chỉ có Nghi Thức Đám Cưới (No MASS)
Giữa người Kitô Giáo và Ngoài Kitô Giáo:

 1. Nghi Lễ Tiếp Nhận:  Có thể dạo đàn hoặc hát một bài như Ca Nhập Lễ

 2. (Không có Kinh Thương Xót hay Kinh Vinh Danh)

 3. Phụng Vụ Lời Chúa

 4. Cử Hành Hôn Nhân

 5. Lời Nguyện Giáo Dân

 6. Đọc Kinh Lạy Cha và Lời Nguyện Chúc Hôn

 7. (Lời cám ơn của gia đình, hát Cầu Cho Cha Mẹ - nếu yêu cầu)

 8. Phép Lành Kết Thúc

 9. Bài Hát Kính Đức Mẹ

 10. (Bài hát kết thúc, lúc đoàn Cưới đi xuống nhà thờ - nếu có)

 

Thánh Lễ Hôn Phối (2 người Kitô Giáo):

 1. Hát Ca Nhập Lễ

 2. Hát Kinh Vinh Danh (Không có Kinh Thương Xót)

 3. Phụng Vụ Lời Chúa

 4. Cử Hành Hôn Nhân

 5. Lời Nguyện Giáo Dân

 6. Ca Dâng Lễ và Thánh Lễ tiếp tục...

 7. (Sau Lời Nguyện Kết Lễ là lời cám ơn của gia đình, hát Cầu Cho Cha Mẹ - nếu yêu cầu)

 8. Phép Lành Kết Thúc

 9. Bài Hát Kính Đức Mẹ

 10. (Bài hát kết thúc, lúc đoàn Cưới đi xuống nhà thờ - nếu có)

 

V/v Phân Công Hát Đám Cưới

 

 

http://www.dmhcg.org/Data/Sites/1/Docs/Room/RoomReservation.xls