Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Giáo Phận Dallas, Garland, Texas

2121 W. Appolo Road
Garland, TX 75044
Phone: 972-414-7073
FAX: 972-530-6428

* Bản Đồ tới Giáo Xứ     * Giáo Xứ Homepage 


Cha Augustinô Nguyễn Huy Tưởng,
cha xứ 1988 - 1998


Cha Đaminh Đinh Minh Hải,
cha xứ 1998 - 2005


Cha Giuse Trịnh Đức Hòa
cha xứ 2005 - 2008


Cha Phêrô Bùi Quang Tuấn
cha xứ 7/2008 - 7/2015

Cha Phaolô Nguyễn Tất Hải
cha xứ 7/2015 - hiện tại