Tuần Thánh - 2017

 

Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa, Jan 01, 2017

 

Chị Judy Oanh và anh Nguyễn Tín là Man & Woman of The Year 2016

Liên Ca Đoàn XXI - 2016

Đêm Hồng Phúc - Noel 2016

Lễ Quan Thầy 2016Giáo Xứ
:
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

2121 West Apollo Rd. Garland, Texas 75044
P.O. Box 451568, Garland, Texas 75045-1568
(972) 414-7073