ĐHTM Missouri-2007

Lễ Quan Thầy Thánh Linh - 2008Giáo Xứ
:
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

2121 West Apollo Rd. Garland, Texas 75044
P.O. Box 451568, Garland, Texas 75045-1568
(972) 414-7073

Ca Đoàn
Đoàn Trưởng: Đinh Quang Anh Tùng
(469) 438-2998
Ca Tr
ưởng: Hoàng Viết Hùng
(972) 231-4084 (h)


Web Sponsors:
2009: AC Minh-Thư; 2008: AC Minh-Thư; 2007: AC Minh-Thư; 2006: AC Phong Ngọc; 2005: AC Phong Ngọc